ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 1 ได้ในสิ่งที่หายากในโลก

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.อารมณ์ จิต
002.ขันธ์5
003.ได้ในสิ่งที่หายากในโลก
004.ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย
005.ปลงสังขาร
006.ชีวิตต้องไม่ประมาท
007.สมถะกับวิปัสสนา
008.ฝึกเจริญภาวนา
009.การเจริญมรณานุสติ
010.การเจริญเมตตา
011.ทานบารมี
012.ทาน ศิล ภาวนา