มูลนิธิสุปฏิปันโน

มูลนิธิสุปฏิปันโน ตั้งอยู่ภายในวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตามดำริของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ.(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พร้อมคณะกรรมการ เมื่อปี 2552 ประสงค์จะให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล


จุดประสงค์มูลนิธิสุปฏิปันโน
• ส่งเสริมการปฏิบัติวิวิปัสสนากรรมฐาน และบวชเนกขัมมภาวนา
• สืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมแขนงต่างๆ
• สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศล สงเคราะห์-อนุเคราะห์ชุมชนในสังคม
ทั้งนี้เพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศรัทธาสามัคคีธรรม
นำความสงบร่มเย็น สู่สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามวิถีพุทธโดยแท้
ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ดำเนินงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ อาทิ


ด้านส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในแต่ละปี ได้สนับสนุนให้มีคอร์สอบรมกรรมฐาน ทั้งที่สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ และสำนักปฏิบัติกรรมฐานในต่างจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน


ด้านสืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมแขนงต่างๆ
• ถวายนิตยภัตพระอาจารย์ผู้สอน
• ถวายทุนการศึกษาแด่ผู้สอบผ่านปริยัติธรรมทุกแขนง
• อุปถัมภ์บำรุงการจัดการเรียน-การสอนปริยัติธรรม
• จัดหาอุปกรณ์-ตำราเรียน อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน


ด้านสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศล สงเคราะห์-อนุเคราะห์
• จัดกิจกรรม “นบไหว้ผู้สูงวัย”
• จัดกิจกรรม “ชุดขาวเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ”
• ร่วมจัดกิจกรรม “เผยแผ่ธรรม ๑ วันแห่งการเรียนรู้”
• จัดกิจกรรม “ต้านภัยหนาว”
• จัดกิจกรรม “โรงทานมหากุศล”
• ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ในงานวันแม่แห่งชาติ