วิปัสสนาภูมิ

วิปัสสนาภูมิ ปี2562

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องขันธ์5″
002.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอายตนะ
003.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องธาตุ18
004.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอินทรีย์
005.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอริยสัจย์
006.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท
007.กรอบนอกแกนใน
008.จิตกับอารมณ์
009.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
010.ขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐาน
011.อารมณ์บัญญัติ-ปรมัตถ์
012.มหาสติปัฏฐาน
013.ทำไฉนการทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
014.ระวังติดกับกิเลส
015.สักแต่ว่า
016.ความทุกข์และความดับทุกข์

ทอดกฐินสามัคคี ปี2561

ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2561

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ชีวิตจริงเป็นอนัตตา”
02.การเจริญสติ 3 แบบ “
03.อารมณ์ จิต”
04.สัมมาทิฏฐิ”
05.อุปนิสัยปัจจัย”
06.หยั่งรู้สังขาร”
07.ฝึกใจให้วางเฉย”
08.แก่นพระพุทธศาสนา”
09.ฐานบรรลุธรรม”
10.สิ่งที่หาได้โดยยากในโลก”
11.ที่พึ่งอันสูงสุด”
12.ร้อยกรองพระธรรมวินัย”

ธรรมะจากหลวงพ่อ 5

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 5 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
002.โปรดพุทธบิดา
003.พระรัฐปาละ
004.ได้อัครสาวก
005.พระคิริมานนทสูตร
006.โปรดชฎิล๓พี่น้อง
007.พระเจ้าปายาสิ
008.สัมมาทิฎฐิ
009.โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
010.กรรม
011.พระนางปชาบดี
012.ได้ในสิ่งที่หาได้ยากในโลก

ธรรมะจากหลวงพ่อ 4

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 4 สติปัฏฐาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.นำปฎิบัติ1
002.ตัณหาเหตุแห่งทุกข์1
003.นำปฎิบัติ2
004.สมมุติบัญญัติ
005.นำปฎิบัติอย่างพุทธ
006.เรือนชีวิต
007.นำปฎิบัติอนัตตา
008.สัมโพชฌงค์
009.นำปฏฺิบัติหลังจากเดินจงกรม
010.อายตนะภายใน ภายนอก
011.นำปฏฺิบัติ นั่ง 2
012.รูปนามขันธ์
013.นำปฏฺิบัติ 1
014.สติปัฎฐาน4
015.นำปฏฺิบัติ เดิน
016.ผลของกรรม
017.นำปฏฺิบัติ ยืน2
018.พิจารณาสังขาร
019.นำปฏฺิบัติ
020.สัมมาทิฎฐิ

ธรรมะจากหลวงพ่อ 3

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 3 ธรรมะจากชีวิต

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.พระโสณโกฬิวิสเถระ
002.พระปูติคัตตติสสเถระ
003.ชัมพุกาชีวก
004.อานันทะเศรษฐี
005.พระมหากับปินเถระ
006.อาฬวกยักษ์
007.พระเมฆิยเถระ
008.พระอุปเสนเถระ
009.พระโสณาเถรี
010.พระนันทาเถรี
011.พระปฏาจาราเถรี
012.สุกรเปรต

ธรรมะจากหลวงพ่อ 2

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 2 วิปัสนาภูมิ

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.ต้องเข้าสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์
002.ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
003.ปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประวัน
004.จริงแท้จริงเทียม
005.สังขารไม่เที่ยง
006.ปกิณกะกรรมฐาน
007.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องขันธ์5
008.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอายตนะ12
009.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องธาตุ18
010.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอินทรีย์22
011.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอริยสัจจ์4
012.วิปัสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท12
013.ปีติ

ธรรมะจากหลวงพ่อ 1

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 1 ได้ในสิ่งที่หายากในโลก

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.อารมณ์ จิต
002.ขันธ์5
003.ได้ในสิ่งที่หายากในโลก
004.ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย
005.ปลงสังขาร
006.ชีวิตต้องไม่ประมาท
007.สมถะกับวิปัสสนา
008.ฝึกเจริญภาวนา
009.การเจริญมรณานุสติ
010.การเจริญเมตตา
011.ทานบารมี
012.ทาน ศิล ภาวนา

ธรรมสุปฏิปันโน 13

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 13 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี2559

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.แม่
02.นัตถิ-ปัญญา-สมาอาภา
03.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
04.สุขในธรรม
05.ทางสายกลาง
06.แนะนำแนวทางการปฏิบัติ
07.ธรรโมวาท 1
08.ธรรโมวาท 2
09.อบรมพระสังฆาธิการ 1
10.อบรมพระสังฆาธิการ 1
11.เทศน์วันสงกรานต์ ปี 59
12.เทศน์งานทอดผ้าป่าฯ ปี 59

ธรรมสุปฏิปันโน 12

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 12 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2559

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.โอวาทวันมาฆบูชา
02.ความรักแท้คือเมตตา
03.อย่ากลัวต่อความทุกข์
04.เทวละ-นารทดาบส-รัชชุมาลา
05.ทุกข์ในสังสารวัฏ-อริยบุคคล
06.ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน
07.โลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญ
08.ฝึกจิตให้มีปัญญา
09.โอวาทธรรมวันปีใหม่
10.ปรารภเรื่องของชีวิต
11.นานาสาระธรรม
12.ปุจฉา-วิสัชนา

ธรรมสุปฏิปันโน 11

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 11 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.อย่าประมาทในชีวิต 1
02.อย่าประมาทในชีวิต 2
03.เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง 1
04.เร่งบำเพ็ญสู่ทางสว่าง 2
05.จูเฬกสาฎก-พหุปุตติกาเถรี 1
06.จูเฬกสาฎก-พหุปุตติกาเถรี 2
07.พระรัตนตรัย-ที่พึ่งอันเกษม
08.ชีวิตเป็นเพียงขันธ์ 5
09.กรรมลิขิตชีวิตตน
10.กฎแห่งไตรลักษณ์ 1
11.กฎแห่งไตรลักษณ์ 2
12.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 1
13.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 2
14.ธรรมะดับทุกข์-เห็นจิตปรุงแต่ง 3
15.เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน
16.จงฝึกฝนตนเอง 1
17.จงฝึกฝนตนเอง 2
18.พึงทำความเห็นให้ถูกตรง
19.สติ-สิ่งที่ต้องฝึก