ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 10 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2558

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ปฏิบัติบูชา-การบูชาอันสูงสุด
02.อุปาทานขันธ์
03.ธรรม 3 ประการ
04.วิถีกรรมฐาน
05.รู้สึกตัวทั่วพร้อม
06.ผลของสมถะและวิปัสสนา
07.พึงรักษาศีลและพระธรรมวินัย
08.นางอุตตราและนางสิริมา
09.ทาน-นายติณบาล
10.อริยสัจธรรม-สัมมาทิฏฐิ
11.ผลของกรรม-องคุลีมาล
12.ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข