ความเป็นไปแห่งทุกข์และความดับทุกข์

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.อริยทรัพย์
02.จิต เจตสิก รูปนิพพาน
03.สมถะวิปัสสนา
04.หลงนิมิตจิตฟั่นเฟือน
05.สติปัฎฐานข้อกาย
06.ความเป็นไปแห่งทุกข์และความดับทุกข์
07.ทำความเข้าใจเรื่องรูปนาม
08.เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน
09.พิสูจน์กันที่ผัสสะ
10.ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
11.รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา
12.ปฎิบัติกรรมฐาน 3 รูปแบบ