วิปัสสนาภูมิ

วิปัสสนาภูมิ ปี2562

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องขันธ์5″
002.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอายตนะ
003.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องธาตุ18
004.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอินทรีย์
005.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอริยสัจย์
006.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท
007.กรอบนอกแกนใน
008.จิตกับอารมณ์
009.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
010.ขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐาน
011.อารมณ์บัญญัติ-ปรมัตถ์
012.มหาสติปัฏฐาน
013.ทำไฉนการทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
014.ระวังติดกับกิเลส
015.สักแต่ว่า
016.ความทุกข์และความดับทุกข์

ธรรมะจากหลวงพ่อ 5

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 5 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
002.โปรดพุทธบิดา
003.พระรัฐปาละ
004.ได้อัครสาวก
005.พระคิริมานนทสูตร
006.โปรดชฎิล๓พี่น้อง
007.พระเจ้าปายาสิ
008.สัมมาทิฎฐิ
009.โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
010.กรรม
011.พระนางปชาบดี
012.ได้ในสิ่งที่หาได้ยากในโลก

ธรรมะจากหลวงพ่อ 4

ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 4 สติปัฏฐาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.นำปฎิบัติ1
002.ตัณหาเหตุแห่งทุกข์1
003.นำปฎิบัติ2
004.สมมุติบัญญัติ
005.นำปฎิบัติอย่างพุทธ
006.เรือนชีวิต
007.นำปฎิบัติอนัตตา
008.สัมโพชฌงค์
009.นำปฏฺิบัติหลังจากเดินจงกรม
010.อายตนะภายใน ภายนอก
011.นำปฏฺิบัติ นั่ง 2
012.รูปนามขันธ์
013.นำปฏฺิบัติ 1
014.สติปัฎฐาน4
015.นำปฏฺิบัติ เดิน
016.ผลของกรรม
017.นำปฏฺิบัติ ยืน2
018.พิจารณาสังขาร
019.นำปฏฺิบัติ
020.สัมมาทิฎฐิ

ธรรมสุปฏิปันโน 13

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 13 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี2559

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.แม่
02.นัตถิ-ปัญญา-สมาอาภา
03.ผู้ชี้ขุมทรัพย์
04.สุขในธรรม
05.ทางสายกลาง
06.แนะนำแนวทางการปฏิบัติ
07.ธรรโมวาท 1
08.ธรรโมวาท 2
09.อบรมพระสังฆาธิการ 1
10.อบรมพระสังฆาธิการ 1
11.เทศน์วันสงกรานต์ ปี 59
12.เทศน์งานทอดผ้าป่าฯ ปี 59

ธรรมสุปฏิปันโน 10

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 10 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2558

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ปฏิบัติบูชา-การบูชาอันสูงสุด
02.อุปาทานขันธ์
03.ธรรม 3 ประการ
04.วิถีกรรมฐาน
05.รู้สึกตัวทั่วพร้อม
06.ผลของสมถะและวิปัสสนา
07.พึงรักษาศีลและพระธรรมวินัย
08.นางอุตตราและนางสิริมา
09.ทาน-นายติณบาล
10.อริยสัจธรรม-สัมมาทิฏฐิ
11.ผลของกรรม-องคุลีมาล
12.ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

ธรรมสุปฏิปันโน 7

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 7 ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2556

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.การบวชดีนักแล
02.สิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วในดวงจิต
03.อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
04.พระมหากาล-พระจุลกาล
05.นางปุณณาทาสี-อาสวะ4
06.บุญกุศลดุจญาติคอยต้อนรับ
07.ต่อเติมเสริมบุญ
08.เรื่องของกรรม
09.ภพภูมิและวาสนาของบุคคล
10.พึงเจริญเมตตาภาวนา
11.น้อมใจสู่ธรรมเพื่อความหลุดพ้น
12.อบรมกรรมฐาน 1
13.อบรมกรรมฐาน 2

ธรรมสุปฏิปันโน 5

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 5

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์
02.สมเด็จพระนางพิมพา,ธรรม 3 ประการ
03.เจ้าชายอชาตศัตรู
04.อุตตรมานพ
05.ชัมพุกะ
06.สังโยชน์
07.ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด
08.วิถีสู่ความดับทุกข์
09.ทางสายพระนิพพาน
10.อบรมพระเณร-ต้องละตัณหาจึงพ้นทุกข์
11.อบรมพระเณร-รักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าทำบาป
12.โอวาทธรรม-ตัณหาดับทุกข์ก็ดับ
13.โอวาทธรรม-วันเวลาผ่านไปไม่รู้ใจตนเองก็ไร้ค่า
14.ปกิณกธรรม-รสอื่นหรือจะสู้รสแห่งธรรม
15.ปกิณกธรรม-เป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกข์
16.ปกิณกธรรม-นาถกรณธรรม
17.ปกิณกธรรม-เหตุเกิดแห่งปัญญา

ธรรมสุปฏิปันโน 3

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.โอวาทธรรม การบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้
02.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
03.ทรงโปรดพระประยูรญาติ
04.ทรงโปรดพุทธบิดา
05.ทรงโปรดท่านพาหิยะ
06.ทรงโปรดลูกสาวช่างหูก
07.พระโคธิกะ ผู้ที่มารหาไม่พบ
08.สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
09.สติปัฏฐาน 4 ทางสายเอก
10.การเจริญกรรมฐาน 1
11.การเจริญกรรมฐาน 2
12.การเจริญกรรมฐาน 3
13.การเจริญกรรมฐาน 4
14.จตุปาริสุทธิศีล
15.โพธิปักขิยธรรม 37
16.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 1
17.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 2
18.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 3
19.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 4
20.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 5

ธรรมสุปฏิปันโน 2

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.นำปฏิบัติยามเช้า
02.ธรรมโอวาท ๑
03.ธรรมโอวาท ๒
04.ศีลบันไดสู่นิพพาน
05.สิ่งที่หาได้ยากในโลก
06.พุทธวิธีคลายโกรธ
07.ปฐมเทศนา
08.31 ภพภูมิในสังสารวัฎ
09.ความเป็นไปแห่งทุกข์และการดับทุกข์
10.การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
11.โอวาทในงานบวชเนกขัมมฯ 1
12.โอวาทในงานบวชเนกขัมมฯ 2
13.โอวาทนำปฏิบัติ 1
14.โอวาทนำปฏิบัติ 2
15.โอวาทนำปฏิบัติ 3
16.โอวาทนำปฏิบัติ 4
17.โอวาทนำปฏิบัติ 5
18.โอวาทนำปฏิบัติ 6
19.โอวาทนำปฏิบัติ 7
20.โอวาทนำปฏิบัติ 8

ธรรมสุปฏิปันโน 1

ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.411203-พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุเมธดาบสโพธิสัตว์
02.500217-พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัญญาโกณทัญญะ
03.441123-พระมหากัปปินะ
04.500216-พระกุมารกัสสปะและมารดา
05.470808-ภิกษุณีโสณาเถรี
06.460430-พระนางสามาวดี
07.490923-วิสาขามหาอุบาสิกา
08.480410-นางปฏาจารา
09.451212-อานันทเศรษฐี
10.470106-พระเมฆิยะ
11.500318-พระพากุละ
12.480824-พระปูติคัตตเถระ