บวชเนกขัมมภาวนา ช่วงเทศกาล

บวชเนกขัมมะ ช่วงเทศกาล


บวชเนกขัมมภาวนาในช่วงเทศกาล (วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันประเพณีไทย) พิธีบวช มีวันละ 3 รอบ คือ
1. เวลา 12.00 น. (วันแรกเวลา 10.00 น.)
2. เวลา 15.30 น.
3. เวลา 21.00 น.

**ผู้จะบวชตอนบ่ายและค่ำ ต้องไม่รับประทาน อาหารในเวลาวิกาล (เลยเที่ยงวัน)
**บวชเนกขัมมภาวนาประจําวัน (นอกเทศกาล) บวชได้ทุกวัน พิธีบวชเวลา 09.00 น.
พิธีลาสิกขา มีวันละ 1 รอบ คือ เวลา 06.00 น.

[su_box title=”บวชเนกขัมมภาวนา ช่วงเทศกาล ประจำปี 2563″ box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]

ครั้งที่ วันบวชและวันลาสิกขา วันสำคัญ

[/su_box]