หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 2

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.460823-ดำเนินชีวิตแบบนักปฏิบัติ
02.460425-กรรมฐาน 3 รูปแบบ
03.461001-ข้อสอบภาคปฏิบัติ
04.460906-รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา
05.461021-สิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย
06.470422-จิตกับอารมณ์
07.470423-ฝึกจิตถึงจุดดุษฎีภาพ
08.470424-กรรมฐานกับการดำเนินชีวิต
09.470526-หลักการดำเนินวิปัสสนากรรมฐาน
10.470522-ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
11.450113-ปลายทางคือพระนิพพาน
12.430121-ดูผู้รู้
13.440219-การกำหนดรู้ทุกข์

หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 1

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.470821-วิปัสสนาภูมิ (ขันธ์ 5
02.470823-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอายตนะ 12
03.470824-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องธาตุ 18
04.470825-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอินทรีย์ 22
05.470826-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอริยสัจย์4
06.471216-วิปัสสนาภูมิ (ปฏิจจสมุปบาท 12
07.471002-สร้างภูมิคุ้มกันจิต” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
08.471110-ฝึกจิตสงบ อบรมปัญญา” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
09.471111-ธรรมะคือธรรมชาติ” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
10.471106-ทางเดินของวิปัสสนากรรมฐาน” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
11.471105-การระลึกรู้อย่างปล่อยวาง” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
12.480108-กรรมฐาน 3 วิธี” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
13-480209-รูป-นาม” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]