เพื่อปล่อยวาง

เพื่อปล่อยวาง

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.พุทธปัญญา
02.รู้เท่าทันจิต
03.ผู้รู้ดูผู้รู้
04.ต้องรู้จักวางจิต
05.ลักษณะภายในจิตที่ปรานีต
06.การดูจิตผู้รู้อย่างปล่อยวาง
07.ละตัณหาด้วยการรู้เท่าทันทุกข์
08.รู้ทันพญามาร
09.จิตพัฒนาจิต
10.เพียงสักแต่ว่า
11.ต้องรู้เข้ามาที่จิต
12.ปฏิบัติให้ตรงละลดตัวตน
13.ดูเขา-ดูเราอย่างปล่อยวาง
14.โพชฌงค์ 7 องค์แห่งความตรัสรู้
15.วิสังขารธรรม
16.ปฏิจจสมุปบาท

ปรมัตถภาวนา

ปรมัตถภาวนา

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01แนะนำการปฏิบัติ
02.บัญญัติ ปรมัตถ์
03.จิตเป็นสิ่งที่ต้องฝึก
04.ขั้นตอนการปฏิบัติ
05.ฝึกรู้ตัวทุกอิริยาบท
06.3วิธีการปฏิบัติกรรมฐานค่ำ
07.ก.ดูเขา-ดูเราอย่างปล่อยวาง
08.การเจริญสติปัฏฐาน
09.ก.ดูใจผู้รู้ ทำเป็นไม่ดู ฝึกรู้ปล่อยวาง
10.ระลึกรู้ด้วยความเป็นกลาง
11.เตือนจิตสะกิดใจ
12.กำหนดรู้
13.การหาจิตให้เจอ
14.โชคดีที่เข้ารอบสุดท้าย
15.วิปัสสนาญาณ
16.ธรรมบรรยาย
17.ตอบคำถามและโอวาทปิด

หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 4

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 4

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.450125- พิจารณาสภาวะธรรม
02.450203-กว่าจะถึงวันนี้
03.450204-ดูจิตรู้ใจแก้ไขปัญหา
04.441009-สภาวะธรรมคืออะไร
05.440317-ความรู้เรื่องกรรมฐาน 2 อย่าง
06.480210-ต้องหาสภาวะธรรมให้เจอ
07.480312-สะสมเหตุของสติ
08.480514-การเจริญสติกับชีวิตการงาน
09.480708-จิตเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลาย
10.480729-ธรรมให้เข้าถึงความตรัสรู้
11.480725-แนะแนวทางการปฏิบัติ
12.480906-พระโสณโกฬิวิสเถระ
13.480907-จิตพัฒนาจิต

หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 3

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.441023-วางให้รู้ดูให้เป็น
02.441221-ปัญญา 3 ระดับ
03.441026-นิมิตและการปรุงแต่ง
04.451114-รู้จักจิต
05.441124-ปฏิบัติให้พอดีในชีวิตประจำวัน
06.480115-เริ่มจากบัญญัติไปสู่ปรมัตถ์
07.วิธีเพิกสมมติบัญญัติ
08.เปรียบเทียบสมถะวิปัสสนา
09.370818-วางจิตให้พอดี
10.ปฏิบัติกรรมฐานเป็นบ้าจริงหรือ
11.ดูความปรุงแต่ง
12.430527-การหาจิตให้เจอ
13.480112-ผู้ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน

หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 2

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.460823-ดำเนินชีวิตแบบนักปฏิบัติ
02.460425-กรรมฐาน 3 รูปแบบ
03.461001-ข้อสอบภาคปฏิบัติ
04.460906-รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา
05.461021-สิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย
06.470422-จิตกับอารมณ์
07.470423-ฝึกจิตถึงจุดดุษฎีภาพ
08.470424-กรรมฐานกับการดำเนินชีวิต
09.470526-หลักการดำเนินวิปัสสนากรรมฐาน
10.470522-ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
11.450113-ปลายทางคือพระนิพพาน
12.430121-ดูผู้รู้
13.440219-การกำหนดรู้ทุกข์

หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 1

รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.470821-วิปัสสนาภูมิ (ขันธ์ 5
02.470823-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอายตนะ 12
03.470824-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องธาตุ 18
04.470825-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอินทรีย์ 22
05.470826-วิปัสสนาภูมิ (เรื่องอริยสัจย์4
06.471216-วิปัสสนาภูมิ (ปฏิจจสมุปบาท 12
07.471002-สร้างภูมิคุ้มกันจิต” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
08.471110-ฝึกจิตสงบ อบรมปัญญา” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
09.471111-ธรรมะคือธรรมชาติ” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
10.471106-ทางเดินของวิปัสสนากรรมฐาน” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
11.471105-การระลึกรู้อย่างปล่อยวาง” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
12.480108-กรรมฐาน 3 วิธี” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]
13-480209-รูป-นาม” box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]