ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2561

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ชีวิตจริงเป็นอนัตตา”
02.การเจริญสติ 3 แบบ “
03.อารมณ์ จิต”
04.สัมมาทิฏฐิ”
05.อุปนิสัยปัจจัย”
06.หยั่งรู้สังขาร”
07.ฝึกใจให้วางเฉย”
08.แก่นพระพุทธศาสนา”
09.ฐานบรรลุธรรม”
10.สิ่งที่หาได้โดยยากในโลก”
11.ที่พึ่งอันสูงสุด”
12.ร้อยกรองพระธรรมวินัย”