มุทิตาสักการะ วันกตัญญูบรรพชน ปี 2555

ดาวน์โหลดทั้งชุด
00.วัดมเหยงคณ์-นำสดับธรรม
01.480420-นำปฏิบัติ-เป้าหมายอยู่ที่ฝึกใจให้ปล่อยวาง
02.นำปฏิบัติ ไม่ขอท้อสิ่งใด
03.471112-นำปฏิบัติ-อสุภกรรมฐานและกำลังใจ
04.490329-ห.คุณพระรัตนตรัย
05.ห.อริยทรัพย์
06.470401-ห.ชีวิตนี้น้อยนักจะเอาอะไรเป็นสาระ
07.460920-ห.ประโยชน์จากการเข้าวัด
08.481013-ห.เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
09.490223-ก.มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์
10.490125-ก.จะมีอะไรเป็นที่พึ่ง
11.ก.สมถะ-วิปัสสนา
12.ก.เอานิวรณ์เป็นกรรมฐาน
13.ก.หลงนิมิต จิตฟั่นเฟือน
14.490112-ก.เป็นเพียงผู้ดู