441208-ห-ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย

เสียงธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี หมวดหลักธรรมแนวความคิด
เรื่อง ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย (8 ธันวาคม 2544)

ฟัง Podcast เสียงธรรม ” หลวงพ่อสุรศักดิ์ ” ทั้งในระบบ Android และ iOS

|