คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน


ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้ กรุณา งดสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง
1. ปิดวาจา ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกันและบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและพี่เลี้ยง เท่านั้น
2. ไม่ติดต่อญาติหรือเพื่อนที่มาเยี่ยมระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและจะคืนให้วันกลับ รวมทั้งงดการสื่อสารด้วยข้อความภาษาเขียนและท่าทางต่าง ๆ
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องถือศีล 8 จึงขอให้ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลล์และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน ( 12.00น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
4. สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ อนุโลมยามเจ็บป่วยจะถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมื้อเย็นได้) โดยให้แจ้งขออนุญาต เป็นรายบุคคล
5. การรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ
6. การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
– สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนาหรือสวมเสื้อ และกางเกง
สุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
– สุภาพสตรี ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนา ผ้าถุง เสื้อแขนสามส่วน ผ้าสไบสีขาว
– ถ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด
ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต้องไปร่วมทำวัตรเช้า – วัตรเย็น และไม่ให้ทำธุระอื่นๆ เช่น ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน ซื้อสินค้าที่ร้านสวัสดิการ เป็นต้น
7. กรณีที่ต้องซื้อของใช้ที่จำเป็นให้ติดต่อพเลี้ยงช่วยดำเนินการให้ และการบริจาคทรัพย์ให้กระทำก่อนเข้ากรรมฐาน หรือวันออกกรรมฐาน
8. ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่พักอาศัย วิหารอบรมวิปัสสนา โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดัง จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดังและไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง
9. เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน ปลอกที่นอน ผ้าห่ม ผ้าพลาสติกรองนั่งไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง
10. ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป

การเตรียมตัวเตรียมใจ
วางทิฐิมานะ พร้อมที่จะรับฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์ ต้องตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วางจากพันธะทั้งปวง คือไม่มี ปลิโพธิ 10 ประการ ได้แก่
1. ไม่ห่วงบ้าน
2. ไม่ห่วงสกุล
3. ไม่ห่วงญาติ
4. ไม่ห่วงลาภ
5. ไม่ห่วงการทำธุรกิจ
6. ไม่ห่วงการเดินทาง
7. ไม่ห่วงโรค
8 .ไม่ห่วงหมู่คณะ
9. ไม่ห่วงการเล่าเรียน
10. ไม่ห่วงในการแสดงฤทธิ์

ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง
– เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอผลัดเปลี่ยนสวมใส่ สามารถส่งซักได้โดยจะมีร้านที่รับจ้างซักผ้า มารับผ้าทุกวัน (ราคา ชิ้นละ 10 บาท)
– เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น สบู่, แชมพู, หวี, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, กระดาษชำระ, ร่ม, ผ้าห่ม, ไฟฉาย, นาฬิกาปลุก, ยาทากันยุง อุปกรณ์ทีใช้ในการโกนหนวด ฯลฯ (ยกเว้น …ที่นอน, หมอน, มุ้ง, ผ้าห่ม, , ผ้าพลาสติกรองนั่ง ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
– ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
– บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียนักศึกษา
– ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามาหรือถ้ามีควรนำติดตัวไว้เสมอ)

*หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมต้องไปให้ทันเวลาที่กำหนดในวันเปิดอบรม และต้องอยู่ปฏิบัติจนครบถึงวันปิดอบรม
– เมื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว ต้องการจะยกเลิก ต้องแจ้งให้ทางวัดทราบอย่างช้าก่อนกำหนดเปิดอบรม 7 วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป
– ผู้สมัครกรรมฐานจะต้องมารายงานตัวเข้ารับการอบรมก่อนเวลา

กำหนดการวันเปิดอบรม

เวลา วันเปิดอบรม
7.00 – 8.00 น. ลงทะเบียน – เข้าที่พัก
9.00 น. ปฐมนิเทศ โดยพี่เลี้ยงกรรมฐาน ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
10.00 น. ฟังการอบรมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและทำพิธีสมาทานกรรมฐาน
11.00 น. ตักอาหารที่ธรรมศาลา แล้วนำไปรับประทานที่กุฏิตัวเองตามลำพัง
13.30 น. เดินจงกรม พร้อมฟังคำสอนวิธีเดินจงกรมจากเสียงตามสาย (ในที่พักส่วนตัว)
14.15 น. นั่งปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมฟังคำสอนนำปฏิบัติจากเสียงตามสาย
15.30 น. ส่งอารมณ์ ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
17.00 น. นั่งปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมฟังคำสอนนำปฏิบัติจากเสียงตามสาย
18.30 – 19.30 น. นั่งปฏิบัติกรรมฐานรวม ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
19.30 – 20.00 น. ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ / เดินจงกรม
20.00 – 21.00 น. ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ณ วิหารอบรมวิปัสสนา

– เวลานอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นเวลาส่วนใหญ่ ให้แยกย้ายกันปฏิบัติฯ ตามลำพัง
– ผู้เข้าอบรมต้องส่งอารมณ์การปฏิบัติกับพระอาจารย์โดยบอกถึงวิธีการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
– ผู้เข้ารับการอบรมที่มีข้อข้องใจในการปฏิบติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถเขียนข้อความสอบถาม ผ่านพี่เลี้ยง พระอาจารย์จะตอบคำถามช่วงเวลาที่มีการส่งอารมณ์

กำหนดการวันปิดอบรม

เวลา วันปิดอบรม
05.00 น. นั่งปฏิบัติกรรมฐานรวม ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
06.00 น. เตรียมตัวทำพิธีลากรรมฐาน ตอบแบบประเมินผล
06.30 น. พิธีลากรรมฐาน รับหนังสือ CD ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
แสดงความรู้สึกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ทำบุญตามกำลังศรัทธา
08.00 น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม)

*หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

[su_box title=”คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 2564″ box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]

สำหรับ วันเปิด และปิดการอบรม

[/su_box]

[su_box title=”คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ใช้วีดิทัศน์ และซีดี เสียงธรรม ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 2564″ box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]

ครั้งที่ วันเปิด และปิดการอบรม

หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าที่ผ่านการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์สของหลวงพ่อสุรศักดิ์ มาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง
[/su_box]

[su_box title=”คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานคอร์สพิเศษเฉพาะคณะ ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ 2564″ box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]

วันที่ปฏิบัติ คณะผู้เข้าอบรม สมัครที่

[/su_box]


[su_box title=”คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานต่างสาขา และสำนักปฏิบัตินอกสถานที่  เดือนมกราคม-มีนาคม 2563″ box_color=”#faf4e8″ title_color=”#000000″ radius=”5″]

วันที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ การรับสมัคร

[/su_box]