เพื่อปล่อยวาง

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.พุทธปัญญา
02.รู้เท่าทันจิต
03.ผู้รู้ดูผู้รู้
04.ต้องรู้จักวางจิต
05.ลักษณะภายในจิตที่ปรานีต
06.การดูจิตผู้รู้อย่างปล่อยวาง
07.ละตัณหาด้วยการรู้เท่าทันทุกข์
08.รู้ทันพญามาร
09.จิตพัฒนาจิต
10.เพียงสักแต่ว่า
11.ต้องรู้เข้ามาที่จิต
12.ปฏิบัติให้ตรงละลดตัวตน
13.ดูเขา-ดูเราอย่างปล่อยวาง
14.โพชฌงค์ 7 องค์แห่งความตรัสรู้
15.วิสังขารธรรม
16.ปฏิจจสมุปบาท