อาจาริยาบูชา 100 พระธรรมเทศนา

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001-พระอัญญาโกญทัญญะ
002-อาทิตปริยายสูตร
003-อนัตตลักขณสูตร
004-วิปัสสนากรรมฐาน
005-ทำใจให้ไร้อยาก
006-ว่าด้วยเรื่องปฏิบัติ
007-ทางเดินของวิปัสสนา
008-แนะแนวภาวนา
009-อบรมก่อนเข้ากรรมฐาน-1
010-อบรมก่อนเข้ากรรมฐาน-2
011-สมถะ-วิปัสสนา
012-ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
013-ตรงธรรมปรมัติถ์
014-กำหนดรู้ธรรม
015-การทำสมาธิ
016-กลวิธีปฏิบัติอย่างฉลาด
017-กัมมัฏฐานภาวนา
018-ความว่างสมถะกับวิปัสสนา
019-จิตรู้จิตอิสระ
020-เจริญสติทุกเวลา
021-ญาณ16
022-รู้อยู่อย่างปกติ
023-ระลึกรู้พร้อม
024-รู้ตรงรูปนามต่างๆ
025-รู้จำรู้จักรู้แจ้ง
026-รู้ละวาง
027-มองทะลุหน้า
028-หยุดใจไร้อยาก
029-เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์
030-หนทางแห่งการปฏิบัติ
031-ให้ข้อสังเกตุต่างขณะจิต
032-แนวทางพ้นทุกข์
033-แนวทางปฏิบัติ
034-สิ่งแวดล้อมต่อการปฏิบัติ
035-ฝึกจิตถึงจุดดุษดีภาพ
036-กัมมัฏฐาน2อย่าง
037-วิธีชนะข้าศึก
038-ทางสายเอก
039-ประเมินผลวิธีการปฏิบัติ
040-การฝึกจิต
041-ทำจิตให้ลงตัว
042-บรมสุข
043-สติปัฏฐานสี่
044-อานาปานสติสู่วิปัสสนา
045-ระดับของการปฏิบัติ
046-สอนกัมมัฏฐานแนะเดินจงกรม
047-พัฒนาการทางจิต
048-สอนผู้เข้ากัมมัฏฐาน
049-วางจิตให้พอดี
050-แนะนำผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
051-กายานุปัสสนากัมมัฏฐาน
052-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ
053-ขยายความคติธรรม
054-เปรียบเทียบสมถะวิปัสสนา
055-แนวทางปฏิบัติ
056-การปฏิวิปัสสนาโดยตรง
057-เพื่อความหลุดพ้น
058-ญาณสู่นิพพาน
059-วิถีดับทุกข์
060-แจ่มแจ้งในธรรม
061-ต้องเป็นผู้ตรง
062-ขึ้นกรรมฐาน
063-ถนนสายนิพพาน,เชื่อมเข้าสู่ปรมัตถ์
064-อภิธรรมจริง
065-ชี้ชัดปฏิบัติผิดถูก
066-ควบคุมโดยไม่ต้องบังคับ
067-สักแต่ว่า
068-นิ่งรู้
069-ปฏิบัติธรรมใก้ถูกทาง
070-โอสถธรรม,วิปลาสธรรม
071-ทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้
072-อานาปานสติสูตร-มหาสติปัฏฐานสูตร
073-รูป-นาม
074-วิปัสสนาญาณ
075-ตรงทางตรงธรรม
076-หาจิตให้เจอ
077-อารมณ์6ที่เป็นปรมัติถ์บัญญัติ
078-ดูผู้รู้(อบรมผู้เข้ากรรมฐาน)
079-นิวรณ์ห้า
080-แนวทางพัฒนาจิต
081-อารมณ์กรรมฐาน
082-แก่นแท้ของชีวิต
083-ต้องมุ่งสู่ทางพ้นทุกข์
084-วิธีกำหนดรูปนามปรมัตถ์
085-เทคนิคการปฏิบัติ
086-ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
087-วิธีปฏิบัติแก้ไขความเคร่งตึง
088-ปฏิบัติกรรมฐานเป็นบ้าจริงหรือ
089-หลักการวิปัสสนา
090-ลักษณะภายในจิต
091-จิตคือผู้รู้
092-ดูความปรุงแต่ง
093-รู้แค่รู้
094-ชีวิตคืออะไร
095-รู้ตรงรู้เป็น
096-รู้สภาพธรรมภายใน
097-รูปนาม-ปรมัตถ์
098-ความรู้เฉพาะปฏิบัติ
099-อย่าให้เสียชาติเกิด
100-ทีวีชีวิต