รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 4

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.450125- พิจารณาสภาวะธรรม
02.450203-กว่าจะถึงวันนี้
03.450204-ดูจิตรู้ใจแก้ไขปัญหา
04.441009-สภาวะธรรมคืออะไร
05.440317-ความรู้เรื่องกรรมฐาน 2 อย่าง
06.480210-ต้องหาสภาวะธรรมให้เจอ
07.480312-สะสมเหตุของสติ
08.480514-การเจริญสติกับชีวิตการงาน
09.480708-จิตเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลาย
10.480729-ธรรมให้เข้าถึงความตรัสรู้
11.480725-แนะแนวทางการปฏิบัติ
12.480906-พระโสณโกฬิวิสเถระ
13.480907-จิตพัฒนาจิต