รวมพระธรรมเทศนา หมวดกรรมฐาน ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.460823-ดำเนินชีวิตแบบนักปฏิบัติ
02.460425-กรรมฐาน 3 รูปแบบ
03.461001-ข้อสอบภาคปฏิบัติ
04.460906-รู้กระชั้นกระชับกลับเข้ามา
05.461021-สิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย
06.470422-จิตกับอารมณ์
07.470423-ฝึกจิตถึงจุดดุษฎีภาพ
08.470424-กรรมฐานกับการดำเนินชีวิต
09.470526-หลักการดำเนินวิปัสสนากรรมฐาน
10.470522-ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
11.450113-ปลายทางคือพระนิพพาน
12.430121-ดูผู้รู้
13.440219-การกำหนดรู้ทุกข์