วิปัสสนาภูมิ ปี2562

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องขันธ์5″
002.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอายตนะ
003.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องธาตุ18
004.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอินทรีย์
005.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอริยสัจย์
006.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท
007.กรอบนอกแกนใน
008.จิตกับอารมณ์
009.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
010.ขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐาน
011.อารมณ์บัญญัติ-ปรมัตถ์
012.มหาสติปัฏฐาน
013.ทำไฉนการทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
014.ระวังติดกับกิเลส
015.สักแต่ว่า
016.ความทุกข์และความดับทุกข์