มุทิตาสักการะ ปี2552

มุทิตาสักการะ 33 พระธรรมเทศนา ปี2552

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ
02.อวิชชาเป็นเหตุ
03.ทุกข์และความดับทุกข์
04.อนัตตลักขณสูตร
05.อาทิตปริยายสูตร
06.เตือนจิตสะกิจใจ
07.ปริยัติปฏิบัติปฏิเวธ
08.อธิศีลอธิจิตอธิปัญญา
09.อุปาทานกับความหลุดพ้น
10.อกุศลมูลเหตุแห่งทุกข์
11.พระอริยะไม่มีนอกพุทธศาสนา
12.พึงตามรักษาจิตของตน
13.รู้ตามเป็นจริง
14.สุจริต3
15.มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์
16.กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและปราณีต
17.โอวาท
18.แนวทางการปฏิบัติ
19.รูป-นาม
20.ความจริงของชีวิต
21.ขั้นตอนการเจริญกรรมฐาน
22.กรรมฐาน3รูปแบบ
23.การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
24.จงสร้างเหตุแห่งนิพพาน
25.ระลึกรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง
26.ระลึกอยู่กับปัจจุบัน
27.ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติ
28.การละวางต่ออกุศลธรรม
29.นิวรณ์5
30.สติปัฏฐาน4
31.ขันธ์5
32.กรรมฐานในชีวิตประจำวัน
33.โอวาทปิดการอบรม