ที่ระลึกงานสมโภชสมเด็จพระบรมศาสดา มหาปรินิพพาน ชุดที่ 2 ปี 2556

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.มโนปณิธานของโพธิสัตว์
02.ชีวิตและสังสารวัฏ
03.พระสัปปทาสเถระ”
04.จตุปาริสุทธิศีล
05.นัตถิ ตัณหา สมานที
06.ลิขิตชีวิตด้วยการกระทำ”
07.ศีล8 โทษของกาม
08.หลักสัจธรรม ภพภูมิ
09.อริยทรัพย์ วิปัสสนา
10.ได้เพื่อเสีย ปลดหนี้ชีวิต
11.ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทาง
12.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
13.บทสวดธัมมจักฯ(อินเดีย)