ที่ระลึกงานสมโภชสมเด็จพระบรมศาสดา มหาปรินิพพาน ชุดที่ 1 ปี 2556

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.วาระก่อนปรินิพพาน
02.เพื่อถึงซึ่งโลกุตตรธรรม
03.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 1
04.สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
05.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 2
06.สติปัฏฐาน-อานาปานสติ
07.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 3
08.กิจในอริยสัจจ์
09.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 4
10.นิมิต-อารมณ์กับจิตผู้รู้
11.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 5
12.ปรารภธรรมนำปฏิบัติ 6