ปล่อยวางผู้รู้

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อม
02.ศรัทธา ปัญญา ความเพียร
03.การเจริญสติรู้ทันจิต
04.430121-ดูผู้รู้
05.จิตคือผู้รู้
06.รู้อยู่อย่างปกติ
07.430123-ดูผู้รู้
08.ระลึกรู้ รู้ผู้รู้
09.วางให้รู้ ดูให้เป็น
10.ผู้รู้ รู้ผู้รู้
11.ฝึกดูรู้วางเฉย
12.530611-ดูผู้รู้
13.รูปนามกับภาวไตรลักษณ์
14.นำปฎิบัติ-ปล่อยวาง
15.ดูจิตรู้ใจแก้ไขปัญหา
16.ปฎิบัติจริงปัญญาก็เกิด