ประทีปธรรมนำสุข

ดาวน์โหลดทั้งชุด
000.470501-น.ยามเช้าจิตเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสิ่ง
0000-นำสมาทานกรรมฐาน
001.460720-ก.ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
002.480604-ก.การกำหนดสภาวะธรรมปัจจุบัน
003.470129-ห.สาระของชีวิต
004.480112-กำลังใจสู่ผู้ประสบภัย
005.470401-ห.ชีวิตนี้น้อยนักจะเอาอะไรเป็นสาระ
006.460826-ห.ทำกุศลให้มีปัญญา
007.461218-พ.พุทธจริยา(พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี)
008.461220-พ.พุทธจริยา(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)
009.480516-เมตตาภาวนา ณ ร.พ.ศิริราช
010.460920-ห.ประโยชน์จากการเข้าวัด
011.460906-ก.ฝึกดูรู้จิต
012.นำแผ่เมตตา