นําปฏิบัติ ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.480315-นำปฏิบัติ-เน้นลมหายใจ
02.490426-นำปฏิบัติ
03.480311-นำปฏิบัติ-รับรู้อยู่ที่จิต
04.480211-นำปฏิบัติ-รู้นิวรณ์
05.490425-นำปฏิบัติ
06.490112-นำปฏิบัติ
07.480308-นำปฏิบัติ-ตั้งสติในฐานทั้ง4
08.480312-นำปฏิบัติ-อนัตตา
09.490123-นำปฏิบัติ
10.490221-นำปฏิบัติ
11.480420-นำปฏิบัติ-ธรรมดา
12.480704-นำปฏิบัติ-สัจธรรม