นําปฏิบัติ ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.ระลึกรู้ดูลมหายใจ
02.470128-นำปฏิบัติ-ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง
03.470403 นำปฏิบัติ-ทำใจให้ไร้อยาก
04.461215-นำปฏิบัติ-พิจารณาโดยความเป็นธรรมชาติ
05.461218-นำปฏิบัติ-สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
06.461215-นำปฏิบัติ-พิจารณาโดยความเป็นธาตุ
07.461217-นำปฏิบัติ-พิจารณาอาการ32
08.470317-นำปฏิบัติ-ฝึกใจให้ปล่อยวาง
09.471213-นำปฏิบัติ
10.471216-นำปฏิบัติ
11.471111-นำปฏิบัติ-รูปลักษณะ
12.480206-นำปฏิบัติ