ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 5 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
002.โปรดพุทธบิดา
003.พระรัฐปาละ
004.ได้อัครสาวก
005.พระคิริมานนทสูตร
006.โปรดชฎิล๓พี่น้อง
007.พระเจ้าปายาสิ
008.สัมมาทิฎฐิ
009.โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
010.กรรม
011.พระนางปชาบดี
012.ได้ในสิ่งที่หาได้ยากในโลก