ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 4 สติปัฏฐาน

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.นำปฎิบัติ1
002.ตัณหาเหตุแห่งทุกข์1
003.นำปฎิบัติ2
004.สมมุติบัญญัติ
005.นำปฎิบัติอย่างพุทธ
006.เรือนชีวิต
007.นำปฎิบัติอนัตตา
008.สัมโพชฌงค์
009.นำปฏฺิบัติหลังจากเดินจงกรม
010.อายตนะภายใน ภายนอก
011.นำปฏฺิบัติ นั่ง 2
012.รูปนามขันธ์
013.นำปฏฺิบัติ 1
014.สติปัฎฐาน4
015.นำปฏฺิบัติ เดิน
016.ผลของกรรม
017.นำปฏฺิบัติ ยืน2
018.พิจารณาสังขาร
019.นำปฏฺิบัติ
020.สัมมาทิฎฐิ