ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 3 ธรรมะจากชีวิต

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.พระโสณโกฬิวิสเถระ
002.พระปูติคัตตติสสเถระ
003.ชัมพุกาชีวก
004.อานันทะเศรษฐี
005.พระมหากับปินเถระ
006.อาฬวกยักษ์
007.พระเมฆิยเถระ
008.พระอุปเสนเถระ
009.พระโสณาเถรี
010.พระนันทาเถรี
011.พระปฏาจาราเถรี
012.สุกรเปรต