ธรรมะจากหลวงพ่อ ชุด 2 วิปัสนาภูมิ

ดาวน์โหลดทั้งชุด
001.ต้องเข้าสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์
002.ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
003.ปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประวัน
004.จริงแท้จริงเทียม
005.สังขารไม่เที่ยง
006.ปกิณกะกรรมฐาน
007.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องขันธ์5
008.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอายตนะ12
009.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องธาตุ18
010.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอินทรีย์22
011.วิปัสสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องอริยสัจจ์4
012.วิปัสนาภูมิ-ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท12
013.ปีติ