ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 9 ที่ระลึกงานมุทิตาสักการะ ปี 2557

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.พระรัตนตรัย ที่พึ่งอันสูงสุด
02.จงหนักแน่นดั่งแผ่นดิน
03.พระรัฐบาล-องคุลีมาล
04.เทวปัญหา
05.สติปัฏฐาน4-สิ่งที่ต้องฝึก
06.ศิลปะแห่งการดับทุกข์
07.บูชาบุคคลผู้ควรบูชา
08.อย่ารีรอจงพึ่งธรรมพระสัมมา
09.เพราะทุกข์จึงเห็นธรรม
10.ทำความดีเพื่อความดี
11.ความอ่อนน้อมถ่อมตน
12.ให้ถือในหลักธรรม