ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 8 ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2556

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.การปล่อยวาง
02.ชีวิตหลังความตาย
03.เสียสละเพื่อศาสนา
04.ทิฏฐิวิบัติ-ศีลวิบัติ
05.สัมมาทิฏฐิ-ดูจิต
06.ปฏิจจสมุปบาท
07.บุพเพกตปุญญตา
08.ทีฆนขปริพาชก
09.พระรัตนตรัย
10.มรณานุสติ
11.โอวาทธรรม ณ.ลานอมตะธรรม
12.ปรารภกิจกรรมของวัด