ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 6 ที่ระลึกพิธีเบิกฤกษ์เสาเข็มมหามงคลก่อสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
02.ท้าวสักกเทวราช
03.จักร4 กงล้อแห่งธรรม
04.พึงระวังมิจฉาทิฏฐิ
05.พระอนุรุทธะ
06.โฆษกะ
07.กรรมวิจิตร-จิตเป็นใหญ่
08.วิบากกรรมที่ต้องชดใช้
09.ศีลและบุญกุศลคือที่พึ่งที่แท้จริง
10.โอวาทแนวทางดำเนินชีวิต
11.กรอบวิปัสสนา
12.ความจริงของรูป-นาม
13.ขันธ์5-ปัจจุบันธรรม
14.กรรมฐานในชีวิตประจำวัน