ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 5

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์
02.สมเด็จพระนางพิมพา,ธรรม 3 ประการ
03.เจ้าชายอชาตศัตรู
04.อุตตรมานพ
05.ชัมพุกะ
06.สังโยชน์
07.ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด
08.วิถีสู่ความดับทุกข์
09.ทางสายพระนิพพาน
10.อบรมพระเณร-ต้องละตัณหาจึงพ้นทุกข์
11.อบรมพระเณร-รักตัวกลัวทุกข์ก็อย่าทำบาป
12.โอวาทธรรม-ตัณหาดับทุกข์ก็ดับ
13.โอวาทธรรม-วันเวลาผ่านไปไม่รู้ใจตนเองก็ไร้ค่า
14.ปกิณกธรรม-รสอื่นหรือจะสู้รสแห่งธรรม
15.ปกิณกธรรม-เป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกข์
16.ปกิณกธรรม-นาถกรณธรรม
17.ปกิณกธรรม-เหตุเกิดแห่งปัญญา