ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 3

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.โอวาทธรรม การบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้
02.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
03.ทรงโปรดพระประยูรญาติ
04.ทรงโปรดพุทธบิดา
05.ทรงโปรดท่านพาหิยะ
06.ทรงโปรดลูกสาวช่างหูก
07.พระโคธิกะ ผู้ที่มารหาไม่พบ
08.สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
09.สติปัฏฐาน 4 ทางสายเอก
10.การเจริญกรรมฐาน 1
11.การเจริญกรรมฐาน 2
12.การเจริญกรรมฐาน 3
13.การเจริญกรรมฐาน 4
14.จตุปาริสุทธิศีล
15.โพธิปักขิยธรรม 37
16.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 1
17.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 2
18.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 3
19.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 4
20.โอวาทนำปฏิบัติกรรมฐาน 5