ธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.411203-พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุเมธดาบสโพธิสัตว์
02.500217-พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัญญาโกณทัญญะ
03.441123-พระมหากัปปินะ
04.500216-พระกุมารกัสสปะและมารดา
05.470808-ภิกษุณีโสณาเถรี
06.460430-พระนางสามาวดี
07.490923-วิสาขามหาอุบาสิกา
08.480410-นางปฏาจารา
09.451212-อานันทเศรษฐี
10.470106-พระเมฆิยะ
11.500318-พระพากุละ
12.480824-พระปูติคัตตเถระ