ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี ปี2551

ดาวน์โหลดทั้งชุด
01.510219-ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ
02.500127-อนัตตลักขณสูตร
03.500128-อาทิตปริยายสูตร
04.450216-ปริยัติปฏิบัติปฏิเวธ
05.500126-อธิศีลอธิจิตอธิปัญญา
06.431006-พระอรหันต์ผู้อยู่เหนือบุญบาป
07.500810-พึงตามรักษาจิตของตน
08.500911-ขันติและศรัทธา
09.500526-สุจริต3
10.510107-อกุศลมูลเหตุแห่งทุกข์
11.500318-เรื่องของพระพากุละ
12.510414-อุปาทานกับความหลุดพ้น